Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
MAKALE TARAMA      
Üniversite Öğrencilerinde Empatik Eğilim ve Suçluluk ile Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkinin Aracısı Olarak Pozitif ve Negatif Bilgiye Odaklanma
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde pozitif ve negatif bilgiye odaklanmanın empatik eğilim ve suçluluk ile psikolojik iyi olma arasında aracılık rolünün olup olmadığının belirlenmesidir. Çalışmanın katılımcıları, yaşları 17 ile 32 arasında değişen (M = 20.93, SD = 1.80) 314 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileridir. Çalışmanın verileri için, Psikolojik İyi Olma Ölçeği, Empatik Eğilim Ölçeği, Suçluluk Ölçeği ve Pozitif-Negatif Bilgiye Odaklanma Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi için, yapısal eşitlik modeli, korelasyon analizi ve betimleyici istatistikler kullanılmıştır. Sonuçta araştırma değişkenlerinin birbirleriyle ilişkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca hipotez edilen yapısal eşitlik modeli kısmen desteklenmiştir. Bu eşitlikteki aracı değişken olumlu bilgiye odaklanmanın empatinin kısmi aracısı, suçluluğun tam aracısı olduğu kaydedilmiştir. Ancak, negatif bilgiye odaklanmanın aracılık koşulu bulunmamıştır.
 
Focus on Positive and Negative Information as the Mediator of the Relationship between Empathy Tendency Guilty and Psychological Well-Being in University Students
In this study, the mediator effects of focus on positive and negative information on the relationship between empathic tendency, and guilty and psychological well-being in university students were investigated. The particapants were 314 student, between age range of 17-32 (M.20.93,SD:1.80) attending different departments Faculty of Education, at Pamukkale University in Turkey. The data were collected by using the scale of focus on positive and negative information, tendency of empathy, scale of guilty-shame, and the psychological well-being scale. Structural modeling analyses indicated that focus on positive information was mediated on the relationship between empathic tendency, guilty and psychological well-being. However, the focus on negative information was not the condition mediation.

Cilt / Sayı - Vol / Issue:  11/3 Yaz 2011  -  11/3 Summer 2011

First Published on: 

DOI: 

Yazar/lar - Author/s:  Necla ACUN-KAPIKIRAN*
*Eğitim Bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik alanında Yardımcı Doçenttir. Çalışma alanları arasında empati, psikolojik iyi olma, yaşam doyumu, iyimserlik ve moral değerler gibi konular yer almaktadır. İletişim: Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Denizli.
Anahtar Kelimeler - Keywords:  Psikolojik İyilik Hali, Empatik Eğilim, Suçluluk, Olumlu ve Olumsuz Bilgiye Odaklanma.  -  Psychological Well-being, Empathic Tendency, Guilty, Focus on Positive and Negative Information.
Duyurular
Dergimizin 14/5 ve sonraki sayıları için www.estp.com.tr adresini ziyaret ediniz.
copyright edam.com.tr © 2018