Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
MAKALE TARAMA      
Eğitim Müfettişlerinin Denetim Sistemi ve Hizmetiçi Eğitim Kurslarının Yeterliliğine İlişkin Görüşleri
Araştırmanın amacı eğitim müfettişlerinin denetim sisteminin amacına ulaşmasına ve hizmetiçi eğitim kurslarının yeterliliğine ilişkin görüşlerini ve denetim sisteminin yeniden yapılanması ilişkin önerilerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 104 müfettiş oluşturmuştur. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemiyle açık uçlu sorulardan oluşan "İlköğretim Müfettişlerinin Denetim Sistemine İlişkin Görüş ve Önerileri Formu ile elde edilmiştir. Verilerin içerik çözümlemesi yapılarak bulgular elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre müfettişlerin % 30'u denetim sisteminin amacına ulaştığı, % 34'ü bazı açılardan ulaştığı, fakat % 36'sı ulaşmadığı yönde görüş belirtmişlerdir. Müfettişlerin önemli bir çoğunluğu hizmetiçi eğitim kurslarının amacına ulaşmadığını (%87) belirtmişlerdir. Müfettişlerin denetim sisteminin gelişmesine yönelik önerileri, sistemsel bazda ve denetim hizmetlerine ilişkin yeniden yapılanmayı içermektedir.
 
Education Supervisors' Views Regarding Efficiency of Supervision System and In-service Training Courses
The purpose of this study is to gather the educational supervisors' opinions regarding whether the supervision system and in-service training courses reaches its aim and to obtain their suggestions about the restructuring of the supervision system. The sample of the study is composed of 104 supervisors. The qualitative data were collected through the "Supervisors' Opinions and Suggestions regarding the Supervision System Form", which was made up of open-ended questions. The findings were obtained through content analysis. According to the results of the study, 30 % of the supervisors think that the supervision system reaches its aims, and 34% contend that it reaches its targets with regard to certain aspects whereas 36 % of the supervisors believe that the system does not reach its aims. The majority of the supervisors think that the in-service training program does not reach its aims (87 %). The supervisors' suggestions about the improvement of the system tend to focus on restructuring efforts about general system and supervision services.

Cilt / Sayı - Vol / Issue:  11/3 Yaz 2011  -  11/3 Summer 2011

First Published on: 

DOI: 

Yazar/lar - Author/s:  Semiha ŞAHİN*, Fatma ÇEK**, Nalan ZEYTİN***
*Eğitim yönetimi alanlında Yardımcı Doçenttir. Okul kültürü, liderlik ve eğitim denetimi çalışma alanları arasındadır. İletişim: Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, 35150, Buca/İzmir., **Dokuz Eylül Üniversitesi, ***İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü
Anahtar Kelimeler - Keywords:  Eğitim Müfettişi, Denetim Sistemi, Denetmen, Hizmetiçi Eğitim, Yeniden Yapılanma.   -  Education Supervisor, Supervision System, Supervisor, In-service Training, Restructuring.
Duyurular
Dergimizin 14/5 ve sonraki sayıları için www.estp.com.tr adresini ziyaret ediniz.
copyright edam.com.tr © 2018