Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
MAKALE TARAMA      
Yönetici ve Öğretmen Algılarına Göre İlköğretim Okullarında Örgütsel Demokrasinin Benimsenme ve Uygulanabilme Düzeyi
Bu araştırmada, ilköğretim okullarında çalışan yöneticiler ve öğretmenler tarafından örgütsel demokrasinin ne düzeyde benimsendiğini ve uygulanabilir bulunduğu incelenmiştir. Araştırmada Van ilindeki ilköğretim okulları alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeylerine göre sınıflandırılmış ve bunlar arasından tesadüfi olarak seçilen okullarda görev yapan 486 öğretmen ve 71 okul yöneticisi örnekleme alınmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı Şeker tarafından geliştirilen "Örgütsel Demokrasi Ölçeği" kullanılmıştır. Veriler SPSS istatistik yazılımı kullanılarak yorumlanmıştır. Toplam puanlar üzerinden yapılan Kolmogorov Smirnov testine göre dağılımın normal olmamasından dolayı parametrik olmayan testler uygulanmıştır. İki kategoriden oluşan değişkenlerde "Mann Whitney-U" ikiden fazla kategorili değişkenlerde ise "Kuruskal" testi ve değişkenler arasındaki farkın belirlenmesinde "Mann Whitney-U" testi kullanılmıştır. Araştırmada, yönetici ve öğretmenlerin ilköğretim okullarında örgütsel demokrasiyi benimsedikleri fakat uygulanabilirliği konusunda orta derecede bir görüşe sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
 
The Level of Ability to Adopt and Apply Organizational Democracy to Primary Schools According to Perceptions of Teachers and Administrators
In this study, the level of ability to adopt and apply organizational democracy by teachers and administrators in primary schools are examined. The primary schools in Van have been classified in terms of sub, mid and upper socio-economic levels and 486 teachers and 71 administrators who work at the public primary schools which are randomly chosen have been taken to the sample. In this study, the "Organizational Democracy Scale" which was prepared by Şeker was used as data collection tool. The data were interpreted by using SPSS software. Non-parametric tests were applied due to the non-normal distribution according to the Kolmogoroy Sminoy Test which has been examined over total score. In variables consisting two categories Mann Whitney-U test, in variables consisting more than two categories Kuruskal test and for determination of differences between variables, Mann Whitney-U test was used. As a result of study, it has been concluded that managers and teachers in primary schools have adopted organizational democracy but have reasonable view about practicability of organizational democracy.

Cilt / Sayı - Vol / Issue:  11/3 Yaz 2011  -  11/3 Summer 2011

First Published on: 

DOI: 

Yazar/lar - Author/s:  Cem TOPSAKAL*, Güneş ŞEKER**
*Eğitim Yönetimi alanında Yardımcı Doçenttir. Çalışma alanları arasında eğitim hukuku, demokrasi ve insan hakları, çocuk hakları, Avrupa Birliği eğitim politikaları ve Kosova eğitim sistemi yer almaktadır. İletişim: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Kampüs, 65080 Van, **İrfan Baştuğ İlköğretim Okulu
Anahtar Kelimeler - Keywords:  Demokrasi, Örgütsel Demokrasi, Yerelleşme, Yetki Devri, Karara Katılım.   -  Democracy, Organizational Democracy, Localization, Subsidiarity, Agree with the Decision.
Duyurular
Dergimizin 14/5 ve sonraki sayıları için www.estp.com.tr adresini ziyaret ediniz.
copyright edam.com.tr © 2018