Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
MAKALE TARAMA      
Türkiye'de Eğitimde Yerelleşme ve Ailelerin Okul Yönetimine Katılımının Güçlendirilmesi: Değişen Ne?
Türkiye'de eğitimde yerelleşme bağlamında, ailelerin okul yönetimine katılımının güçlendirilmesine ilişkin farklı sosyo-ekonomik düzey (SED)'deki çevrelerde bulunan kamu ilköğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma, betimsel bir araştırmadır. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı bu araştırmada, amaçlı örnekleme tekniği tercih edilmiştir. Kastamonu il merkezinde her biri farklı SED'de bulunan okullarda görev yapan 15 okul yöneticisinden bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Araştırmada veriler yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmaya katılan okul yöneticileri arasında ailelerin okul yönetimine katılımı konusunda görüş farklılıkları bulunmaktadır. Ailelerin okul yönetimine katılımı okulların içinde bulunduğu çevrenin SED'ine göre faklılaşmaktadır. Okul yönetimine katılan ailelerin alınan kararlar üzerindeki etkisi, okulların içinde bulunduğu yakın çevrenin SED'i bakımından farklılık göstermektedir. Okul yöneticilerinin ailelerin okul yönetimine katılması sürecinde karşı karşıya kaldıkları güçlükler, bu yöneticilerin görev yaptığı okulların SED'ine göre farklılaşmaktadır.
 
Decentralization of Education and Strengthening the Participation of Parents in School Administration in Turkey: What Has Changed?
This study which dealt with the localization in education and strengthening the participation of parents in school administrations was a descriptive research. In this research, where qualitative design was used, purposeful sampling method was preferred. A work group consisting of 15 schools administrators who were working in schools with varying socio-economic levels in Kastamonu city center was established. The data were gathered by using the semi-structured interview technique. There were some differences in the opinions of the school administrators who had participated in the research on the issue of parents' participation in school administration. The participation of parents in school administration varied with the socio-economic levels of schools. The effect of parents having participated in school administration on the decisions taken differed in the socio-economic levels of the areas where schools were located. The difficulties experienced by the school administrators and parents in the process of their participation in schools varied with the socio-economic levels of schools.

Cilt / Sayı - Vol / Issue:  11/3 Yaz 2011  -  11/3 Summer 2011

First Published on: 

DOI: 

Yazar/lar - Author/s:  Hüseyin YOLCU*
*Eğitim, Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması alanında Yardımcı Doçenttir. Çalışma alanları arasında eğitimde yerelleşme ve özelleştirme, okul özerkliği, okul yönetimine aile katılımı, neo-liberal eğitim politikaları ile çocuk istismarı yer almaktadır. İletişim: Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 37200 Kastamonu/ TÜRKİYE.
Anahtar Kelimeler - Keywords:  Neo-liberal Politikalar, Eğitimde Yerelleşme, Okul Yönetimine Aile Katılımı.  -  Neo-liberal policies, Decentralization in Education, Parents' Participation in School Administration.
Duyurular
Dergimizin 14/5 ve sonraki sayıları için www.estp.com.tr adresini ziyaret ediniz.
copyright edam.com.tr © 2018