Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
MAKALE TARAMA      
Okuma Çemberi Yöntemine Göre Kitap Okumanın Öğrencilere Bilişsel ve Duyuşsal Katkıları
Bu araştırmanın amacı, okuma çemberinin ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve okuduğunu anlama becerileri üzerine etkisi ile öğrencilerin ve öğretmenlerin yönteme yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nicel (ön test-son test uygulaması) ve nitel (örnek olay) araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırma İstanbul'da özel bir okulun dördüncü sınıfına devam eden 72 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Veriler, öğretmen ve öğrencilerle "yarı yapılandırılmış görüşme formları" aracılığıyla yapılan odak grup görüşmeleri ve "okuduğunu anlama ölçeği" kullanılarak elde edilmiştir. Okuduğunu anlama ölçeği ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Ölçek puanlarının analizinde bağımlı gruplarda t testi, görüşme verilerinin analizinde ise yapılandırılmış raporlama tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yöntem, özellikle okuduğunu anlama açısından düşük yetenekli öğrencilerin bu becerilerini geliştirmiştir. Öğrenciler geniş bir zamanda, farklı görevler yaparak, arkadaşlarıyla tartışarak ve işbirliği içerisinde kitap okumayı zevkli ve eğlenceli bulmuşlardır. Öğrenciler iki hafta sonra dahi okudukları kitabı tüm ayrıntısıyla hatırladıklarını belirtmişlerdir. Kitap sunum projeleri, hazırlayanlar ve izleyenler tarafından faydalı bulunmuştur.
 
Cognitive and Affective Contributions of the Literature Circles Method on the Acquisition of Reading Habits and Comprehension Skills in Primary Level Students
This study aimed to examine the effect of literature circles on fourth grade primary students' reading habits and comprehension skills and collected the opinions of students and teachers about the method. In this study, quantitative (pre-test and post-test designs) and qualitative (case study) methods were employed together. The study was conducted on 72 students in the fourth grade of a private school in Istanbul. The data were collected through focus group interviews conducted with teachers and students using "Semi-structured interview forms" and a "reading comprehension scale". The reading comprehension scale was administered as pre-test and post-test. A dependent group's t test was employed for the analysis of the scale scores, and a structured reporting technique was used for the analysis of interview data. The findings of the study showed that the literature circles method improved the reading comprehension skills of students who had low level reading comprehension. It was also found out that students liked reading books by performing different tasks, discussing and cooperating with their friends over a period of time. Students stated that they remembered the book they had read with all the details even two weeks later. The book presentation projects were found beneficial by the students who had prepared them and their audience.

Cilt / Sayı - Vol / Issue:  11/3 Yaz 2011  -  11/3 Summer 2011

First Published on: 

DOI: 

Yazar/lar - Author/s:  Süleyman AVCI*, Arzu YÜKSEL**
*Eğitim Programları ve Öğretim alanlında Öğretim Görevlisidir. Çalışma alanları arasında farklılaştırılmış öğretim uygulamaları ve öğretimde bireysel farklar yer almaktadır. İletişim: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Göztepe Kampüsü Göztepe-Kadıköy-İstanbul/TÜRKİYE., **MEF Okulları
Anahtar Kelimeler - Keywords:  Okuma Çemberi, Okuduğunu Anlama, Okuma Alışkanlığı.  -  Literature Circles, Reading Comprehension, Reading Habit.
Duyurular
Dergimizin 14/5 ve sonraki sayıları için www.estp.com.tr adresini ziyaret ediniz.
copyright edam.com.tr © 2018