Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
MAKALE TARAMA      
Üniversite Öğrencilerinin "Gençliğin Eğitimi" Çağrışımları
Eğitim ve öğretimden beklentilerin sık değişmesi, sisteminin en dinamik katılımcısı gençlerde motivasyon düşüklüğüne sebep oluyor. Bu etkide gençlerin gelişim ve psikolojik özelliklerinin payı olduğu gibi sosyolojik, ekonomik ve çevresel sebepler de görülebilir. Sonuç, başta öğretmenler olmak üzere, program geliştirme uzmanları ve eğitim yöneticilerini sebepleri araştırmaya itmektedir. Bu amaçla farklı ülkelerdeki (Türkiye, ABD, Rusya, Ukrayna) üniversite öğrencilerinin (N=283) "gençliğin eğitimi" kavramına ilişkin ne gibi çağrışımlara sahip oldukları nitel araştırma yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmada 6 kategoride 464 tekil çağrışım elde edildi. Değerlendirmelerde Türk öğrencilerin en fazla tekil (%71,84) ve eleştirel/olumsuz (%34,16) çağrışım ürettikleri, ülkeler genelinde olumlu çağrışımların büyük bir çoğunluğunun "beklenti, umut ve kazanım" nitelikli olduğu tespit edildi. Çağrışımlar dikkate alınarak eğitim ortamlarının düzenlenmesi, motivasyon yükseltme ve eğitim politikalarının geliştirilmesinde güçlü veri olarak kullanılabilir.
 
University Students' "Education of Youth" Associations
Due to the frequent change in expectations from education/learning, youth, the educational system's most dynamic participants, are experiencing low-level motivation in education and learning, because of growth and psychological characteristics or sociological, economic, and other reasons. This negative process is pushing program-developers, educational administrators and particularly teachers to investigate its reasons. To get such data, "education of youth" associations were investigated among youths (N=283) of different countries (Turkey, America, Russia, Ukraine) and 464 valid associations in 6 categories were obtained. The data analysis determined that Turkish students produced mostly individual (71.84%) and critical/negative (34.16%) associations. Most positive associations had qualities of "expectations, hope, and advantage." Taking the associations into consideration, regulating educational environments can be used as a strong data in increasing motivation and developing educational policies.

Cilt / Sayı - Vol / Issue:  11/3 Yaz 2011  -  11/3 Summer 2011

First Published on: 

DOI: 

Yazar/lar - Author/s:  Cengiz ŞİMŞEK*
*Eğitim Programları ve Öğretim alanında Yardımcı Doçenttir. Çalışma alanları arasında yaratıcı düşünmeyi öğretme uygulamaları, ortaöğretim kurumlarında hedef ve uygulamalar, zeka geliştirme oyunları, öğretmen yetiştirme sistemleri, öğrenme öğretme yöntem ve teknikleri yer almaktadır. İletişim: Fatih Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D. 34500, Büyükçekmece, İstanbul.
Anahtar Kelimeler - Keywords:  Gençlik, Üniversite, Çağrışım, Öğretim, Motivasyon.  -  Youth, University, Association, Education, Motivation.
Duyurular
Dergimizin 14/5 ve sonraki sayıları için www.estp.com.tr adresini ziyaret ediniz.
copyright edam.com.tr © 2018