Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
MAKALE TARAMA      
Önleyici Müdahale Programlarında Tartışılmakta Olan Unsurlar
Son yıllarda önleyici müdahale alanında yapılan araştırmaların giderek artması ve bu bağlamda oldukça fazla sayıda bilimsel delile dayalı programların geliştirilmesi beraberinde etkililik, yeterlilik, uygulanabilirlik, adaptasyon, süreklilik gibi temel unsurların yoğun olarak tartışılmasını gündeme getirmiştir. Bu çalışmada erken çocukluk dönemindeki önleyici müdahale programlarına yönelik ortak bakış, programların içeriğinde olması öngörülen unsurlar ve adaptasyon, uygulama ve yaygınlaştırma çalışmalarının programların etkililiği arttırmak için nasıl yürütülmesi gerektiği tartışılmaktadır. Ayrıca bu bağlamda yurtdışında ve ülkemizde okul öncesi dönemde yaygın olarak kullanılmakta olan önleyici müdahale programlarındaki gelişmelerin, içerik, adaptasyon, uygulama boyutunda tartışılması ve benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durulması bundan sonra geliştirilecek olan programlara düşünsel bir katkı sağlayabilecektir.
 
Discussed Issues in Preventive Intervention Programs
The growing number of studies in the field of prevention science and related advancements in evidence based programs leads to some discussions about the fundamental issues such as efficacy, effectiveness, dissemination, adaptation, fidelity and continuity in recent years. In this article it is intended to report the common views of early childhood preventive intervention program and also to discuss how implementation, adaptation, and dissemination process must be conducted to reach high effectiveness of the program. Moreover the recent progress on common prevention interventions is presented by emphasizing the similarities and differences between Turkey and other countries. Finally, it will provide an insight and intuitive perspective for further studies in prevention science field in early childhood education.

Cilt / Sayı - Vol / Issue:  11/3 Yaz 2011  -  11/3 Summer 2011

First Published on: 

DOI: 

Yazar/lar - Author/s:  Şakire OCAK*
*Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı'nda yardımcı doçenttir. Çalışma alanları arasında okul öncesi dönemde kullanılmakta olan önleyici müdahale programları, sosyal ve kişiler arası problem çözme becerileri, okul öncesi eğitim programları ve yaklaşımları yer almaktadır. İletişim: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir.
Anahtar Kelimeler - Keywords:  Önleyici Müdahale, Etkililik, Uygulanabilirlik, Adaptasyon, Okul Öncesi Dönem.  -  Prevention Intervention, Effectiveness, Dissemination, Adaptation, Preschool Period.
Duyurular
Dergimizin 14/5 ve sonraki sayıları için www.estp.com.tr adresini ziyaret ediniz.
copyright edam.com.tr © 2018