Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
MAKALE TARAMA      
Zihin Engellilere Sosyal Becerilerin Kazandırılmasında Doğrudan Öğretim ve Bilişsel Süreç Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
Bu araştırmanın amacı, zihinsel engelli öğrencilere sosyal becerilerin kazandırılmasında, doğrudan öğretim ve bilişsel süreç yaklaşımlarının etkililik ve verimliliklerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmada tek denekli deneysel desenlerden, uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modeli kullanılmıştır. Araştırmanın deneklerini zihinsel engelli 11 yaşında bir kız ve 13 yaşında bir erkek öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanabilmesi için öğretmen görüşme formu, sosyal beceri kontrol listesi, ölçüt bağımlı ölçü araçları, öğretim yapılırken ilerlemelerin kaydedileceği kayıt çizelgeleri, verimlilik formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde grafiksel analiz kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, doğrudan öğretim yaklaşımının bir no'lu deneğe sosyal becerilerin kazandırılmasında daha etkili olduğu, iki no'lu denekte ise benzer etkililikte olduğu izlenimi edinilmektedir. Sosyal becerilerin kazandırılmasında, toplam öğretim süresi ve yanlış tepki sayısı açısından doğrudan öğretim yaklaşımının daha verimli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 
Comparison of Direct Instruction and Problem Solving Approach in Teaching Social Skills to Children with Mental Retardation
This study was aimed at comparing the effectiveness and efficiency of direct instruction and problem solving approaches in teaching social skills to children with mental retardation. The design was adapted alternating treatment design. The subjects of the study consist of a girl and a boy between the ages of 11 and 13 who are mentally retarded. In order to collect the research data, teacher's interview form, the control check lists of social skills, criterion-referenced tests and data record sheets to use during direct instruction and problem solving approaches, efficiency form were developed and used. Visual graphical analysis method was used in the analysis of the data. The outcome shows that direct instruction approach was more effective than problem solving approach in teaching social skills to first subject. In acquisition of social skills direct instruction was more efficient in terms of total training time and training errors through criterion than problem solving approach.

Cilt / Sayı - Vol / Issue:  11/3 Yaz 2011  -  11/3 Summer 2011

First Published on: 

DOI: 

Yazar/lar - Author/s:  Deniz DAĞSEVEN EMECEN*
*Özel Eğitim alanında Yardımcı Doçenttir. Çalışma alanları arasında zihin engellilere sosyal beceri öğretimi, zihin engellilere matematik öğretimi, eğitsel değerlendirme, öğrenme güçlüğü yer almaktadır. İletişim: Maltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Marmara Eğitim Köyü, 34857 Maltepe İstanbul.
Anahtar Kelimeler - Keywords:  Beceri öğretimi, doğrudan öğretim yaklaşımı, bilişsel süreç yaklaşımı, sosyal beceriler, zihinsel yetersizlik   -  Direct instruction, problem solving approach, skill training, social skills, mental retardation
Duyurular
Dergimizin 14/5 ve sonraki sayıları için www.estp.com.tr adresini ziyaret ediniz.
copyright edam.com.tr © 2018