Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
MAKALE TARAMA      
Bulgarların Osmanlı İmparatorluğu'ndan Ayrılma Sürecinde Kosova'daki Eğitim Faaliyetleri
Araştırma milliyetçi söylemin ve hareketlerin gelişimi açısından Bulgarlar tarafından merkezi bir konuma yerleştirilen eğitimin araçsallaştırılmasının gerçekte dönemin küresel akımının bir boyutu olduğu temel varsayımından hareketle kaleme alınmıştır. Bu düşünceyle, Bulgar ayrılıkçı/ulusçu hareketini farklı bir yaklaşımla ele almak ve milliyetçilik akımı ile eğitim arasındaki etkileşimi ön plana çıkaran bir değerlendirmeye ulaşmak çalışmanın ana odağını oluşturmaktadır. Araştırmada, imparatorlukta muhalif olarak gelişen diğer ayrılıkçı hareketler gibi Bulgar ulusçu hareketin kitlesel bir boyut kazanmasında eğitim ve okullaşma siyasetinin öncü rolü oynadığına dair değerlendirmeler temellendirilmeye çalışılacaktır. Bu düşünceden hareketle; ulus-devlet projesini yalnızca kendi iç dinamikleriyle benimsemediği anlaşılan Bulgarların modern-ana dilde eğitim hamlesi de; kendi içinde oluşan kaynaklarla keşfedilip, üretilmek yerine, daha ziyade yabancı devletlerin müdahaleleriyle inşa edilmeye çalışılması ve siyasi pratiklerle ilişkili pragmatik bir değişim-dönüşüm süreci olması boyutuyla ele alınmaya çalışılacaktır.
 
Educational Practices of Bulgarians in the Period of Separatist Movement from the Ottoman Empire in Kosovo
The aim of the research was to provide an unpretentious sample and contribution to the evaluations that education and schooling politics played a leading role for Bulgarian nationalist movement to gain a mass dimension like other separatist movements. With this purpose in mind, the efforts were made to address to modern education in native language move of Bulgarians that had not been adopted nation-state project only based on their own internal dynamics with the dimension that was tried to be built via interventions of foreign countries rather than generating and discovering resources available within themselves, and it is a process of a pragmatic change-transformation concerning political practices.

Cilt / Sayı - Vol / Issue:  11/3 Yaz 2011  -  11/3 Summer 2011

First Published on: 

DOI: 

Yazar/lar - Author/s:  Arzu M. NURDOĞAN*
*Eğitim Tarihi alanında Doktordur. Çalışma alanları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun, özellikle son yüzyılındaki eğitim faaliyetleri ve kurumları yer almaktadır. İletişim: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Göztepe Yerleşkesi, Kuyubaşı İstanbul.
Anahtar Kelimeler - Keywords:  Osmanlı, II. Abdülhamid, Bulgarlaştırma, Endoktrinasyon, Kimlik.   -  Ottoman, Abdulhamid II, Bulgarization, Indoctrination, Identity.
Duyurular
Dergimizin 14/5 ve sonraki sayıları için www.estp.com.tr adresini ziyaret ediniz.
copyright edam.com.tr © 2018