Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
MAKALE TARAMA      
Kelime Bilgisi Okuduğunu Anlamanın Anlamlı Bir Yordayıcısı mıdır ve Yordama Gücü Metin Türlerine Göre Farklılaşmakta mıdır?
Bu araştırmada öğrencilerin kelime bilgilerinin metin türleri açısından okuduğunu anlama ile ilişkili olup olmadığı ve kelime bilgisinin okuduğunu anlamayı metin türleri açısından yordayıp yordamadığı araştırılmıştır. Araştırmada nicel çalışmalarda kullanılan korelasyonal (ilişkisel) araştırma yönteminden faydalanılmıştır. Uygulama 2008-2009 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Ankara ili Sincan ilçesinde bulunan ve orta sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin devam ettiği bir devlet ilköğretim okulunun beşinci sınıfında okuyan toplam 120 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öğrencilerin okuduğunu anlama ve kelime bilgisi düzeyleri araştırmacılar tarafından hazırlanan testler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler üzerinde korelasyon ve basit regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları kelime bilgisi ile hikaye edici metni anlama arasında orta düzeyde, kelime bilgisi ile bilgi verici metini anlama arasında yüksek düzeyde ilişki olduğunu gösterirken kelime bilgisinin bilgi verici metni anlamayı daha fazla anlamlı düzeyde yordadığı sonuçlarını ortaya koymuştur.
 
Is Vocabulary a Strong Variable Predicting Reading Comprehension and Does the Prediction Degree of Vocabulary Vary according to Text Types
The purpose of this study was to explore whether there was a significant correlation between vocabulary and reading comprehension in terms of text types as well as whether the vocabulary was a predictor of reading comprehension in terms of text types. In this regard, the correlational research design was used to explain specific research objectives. The study was conducted in Ankara-Sincan during the 2008-2009 academic years. A total of 120 students having middle socioeconomic status participated in this study. The students in this research were in the fifth-grade at a public school. Reading comprehension and vocabulary tests were developed to evaluate the students' reading comprehension and vocabulary levels. Correlation and bivariate linear regression analyses were used to assess the data obtained from the study. The research findings indicated that there was a medium correlation between vocabulary and narrative text comprehension. In addition, there was a large correlation between vocabulary and expository text comprehension. Compared to the narrative text comprehension, vocabulary was also a strong predictor of expository text comprehension. Vocabulary made more contribution to expository text comprehension than narrative text comprehension.

Cilt / Sayı - Vol / Issue:  11/3 Yaz 2011  -  11/3 Summer 2011

First Published on: 

DOI: 

Yazar/lar - Author/s:  Kasım YILDIRIM*, Mustafa YILDIZ**, Seyit ATEŞ**
*Ahi Evran Üniversitesinde görev yapmaktadır. Çalışma alanları arasında okuma eğitimi, araştırma yöntemleri, sosyal bilişsel öğrenme teorisi, öz düzenlenmiş öğrenme, öz yeterlilik algısı, üst bilişsel beceriler ve soyo-bilimsel konular yer almaktadır. İletişim: Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Kırşehir., **Gazi Üniversitesi
Anahtar Kelimeler - Keywords:  Kelime Bilgisi, Okuduğunu Anlama, Metin Türleri.  -  Vocabulary, Reading Comprehension, Text Types.
Duyurular
Dergimizin 14/5 ve sonraki sayıları için www.estp.com.tr adresini ziyaret ediniz.
copyright edam.com.tr © 2018