Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
MAKALE TARAMA      
"Küresel Isınma" Sorunu Hakkında Eğitim Alanında Yapılan Çalışmalardan Bir Derleme
Bu araştırmada dünyadaki ve Türkiye'deki eğitim kademelerinde küresel ısınma sorunu ile ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir. Betimsel tarama yöntemine göre gerçekleştirilen çalışmada Ebsco Host, Science Direct, Taylor and Francis ve Web of Science veri tabanlarında indekslenen dergilerdeki makaleler başta olmak üzere alanyazın geniş bir perspektifte taranmıştır. Araştırmaya 1992-2009 yılları arasında küresel ısınma sorunu konusunda yayınlanan toplam 62 bilimsel yayın dahil edilmiştir. Tarama sonucunda ulaşılan makaleler amaç, sonuç ve öğretim kademeleri göz önünde bulundurularak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda dünyada ve Türkiye'de birbirini tamamlayan bazı çalışmalara rastlanmaktadır. Ancak çoğunlukla benzer amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapıldığı ve benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür. Betimsel çalışmalar küresel ısınma ile ilgili eğitimin bütün basamaklarında benzer kavram yanılgılarının olduğunu ve medyanın bu süreçteki olumsuz etkisini ortaya koymuştur. Deneysel çalışmalar ise öğrencilerin aktif olduğu öğretim yöntemlerinin, görsel materyallerin ve okul dışı sosyal faaliyetlerin küresel ısınma sorunu konusunda daha bilinçli öğrenciler yetiştirmede etkili yöntemler olduğunu göstermiştir.
 
A Collection of Studies Conducted In Education About "Global Warming" Problem
The studies global warming problem conducted in education discipline in the world and in Turkey were analysed for this study. The literature was reviewed extensively especially through the articles in the indexed journals of Ebsco Host, Science Direct, Taylor and Francis and Web of Science databases and this study was conducted according to the descriptive method. 62 scientific publications about global warming which were published between the years 1992 and 2009 were included in the research. The articles obtained as a result of this review process were analyzed by taking the aims, results and the education levels into consideration. As a result of the research, some studies which didn't complement one another both in the world and in Turkey were encountered. However, for the most part the studies conducted had similar purposes and they had the same results. Descriptive studies introduced that similar misconceptions related to global warming existed in all levels of education and the media had negative effects during this process. Experimental studies revealed that the education methods where the students are active, visual materials and social activities outside the school were more effective methods in educating more conscious students about global warming.

Cilt / Sayı - Vol / Issue:  11/3 Yaz 2011  -  11/3 Summer 2011

First Published on: 

DOI: 

Yazar/lar - Author/s:  Aykut Emre BOZDOĞAN*
*Fen Eğitimi alanında Yardımcı Doçenttir. Çalışma alanları arasında okul dışı çevrelerin fen eğitiminde kullanımı, bilim ve teknoloji müzelerinde fen eğitimi, işbirlikli öğrenme ve sosyal yapılandırmacılık yer almaktadır. İletişim: Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Güre Yerleşkesi, Giresun.
Anahtar Kelimeler - Keywords:  Küresel Isınma, Sera Etkisi, Çevre Eğitimi.   -  Global warming, Greenhouse Effect, Environment Education
Duyurular
Dergimizin 14/5 ve sonraki sayıları için www.estp.com.tr adresini ziyaret ediniz.
copyright edam.com.tr © 2018