Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
MAKALE TARAMA      
Öğretmen Adaylarının Limit Kavramına İlişkin Algıları
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının cebirsel ve grafiksel olarak verilen aynı parçalı fonksiyonun istenilen noktalarda limiti hakkındaki algılarını ve limiti nasıl anladıklarını, öğretmen adaylarının limit hakkında kavram yanılgısına sahip olup olmadığını, öğretmen adaylarının cebirsel ve grafiksel performansları arasında bir farkın olup olmadığını araştırmaktır. Bu çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Veriler 95 öğretmen adayının beş sorulu açık uçlu yazılı testlere verdikleri cevaplardan ve seçilen 8 öğretmen adayı ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilmiştir. Verilerin analizinde, nitel veri analiz yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının cebirsel ve grafiksel performansları arasında bir farkın olup olmadığını incelemek amacıyla t testi kullanılmış ve anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının limit hakkında bir takım kavram yanılgılarına sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının cebirsel ve grafiksel performansları arasında grafiksel performans lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farlılık bulunmuştur.
 
Pre-Service Teachers' Perception about the Concept of Limit
The purpose of this study was to investigate the pre-service teachers' conceptions about the limit of same partial functions given in the form of both graphical and symbolic, the misconception that the pre-service teachers have the concept of limit, and whether there were any differences between pre-service teachers' algebraic performance and their graphical performance. In this study, both qualitative and quantitative methods were used. In the collection of the data, the researcher employed the open-ended question test and interviews. The questionnaire was consisted of five items. Firstly symbolic representation of the questions was administered to 95 pre-service teachers, later graphical representation of the same questions were given to pre-service teachers. Finally, semi- structured interviews were done with eight pre-service teachers. In the data analysis, descriptive analysis method was used and also independent samples t-test was employed with ? =0.05 in the analysis of the differences of pre-service teachers' algebraic and graphical performance. The result of current study showed that some students had some misconceptions and misunderstanding related to the concept of limit. It was also observed that there were significant differences found between pre-service teachers' algebraic and graphical performances. The Pre-service teachers had higher scores in graphical representation than symbolic.

Cilt / Sayı - Vol / Issue:  11/3 Yaz 2011  -  11/3 Summer 2011

First Published on: 

DOI: 

Yazar/lar - Author/s:  Adem DURU*
*Matematik Eğitimi alanlında Yardımcı Doçenttir. Çalışma alanları arasında, kavram yanılgısı, öğrenme zorluğu, tutum, matematikte cinsiyet farklığı gibi konular yer almaktadır. İletişim: Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Matematik Eğitimi ABD. Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi, 64200 Uşak.
Anahtar Kelimeler - Keywords:  Limit, Kavram Yanılgısı, Kavram İmajı, Çoklu Gösterim, Matematik Eğitimi.  -  Limit, Misconception, Concept Image, Multiple Representations, Mathematics Education.
Duyurular
Dergimizin 14/5 ve sonraki sayıları için www.estp.com.tr adresini ziyaret ediniz.
copyright edam.com.tr © 2018